logo

ค้นหาตามหมวดหมู่ :  
หนังสือ
img
img
อ่านง่าย * ใหม่ล่าสุด
img

แนวข้อสอบ ธกส
แนวข้อสอบ ธกส

ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ

ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน
ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน

*คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดจริง
ราคา :
  389 บาท
สภาพสินค้า :
  มือหนึ่ง
ชื่อผู้ประกาศ :
  อรชุ
เบอร์โทรศัพท์ :
  0949054111
ที่อยู่ :
  32 หมู่17 ตำบลเขวา อำเภอเมือง
ประกาศวันที่ :
  2014-12-16 16:50:05  - ปรับปรุงล่าสุด 2014-12-16 16:50:05

 


    รายละเอียด

โหลด ข้อสอบ ตำรวจ นายสิบ นายร้อย รอง สว.
เนื้อหาตำรวจบุคคลภายนอก (ชั้นสัญญาบัตร)
แม่นๆ
แนวข้อสอบตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่นิติกร, รอง สว. ทำหน้าที่การเงิน บัญชี, รอง สว. ทำหน้าที่ประมวลผล, รอง สว. ทำหน้าที่บริการการศึกษา, นักวิทยาศาสตร์(สบ๑) สาขาเคมี, นักวิทยาศาสตร์(สบ๑) สาขาฟิสิกส์, นักวิทยาศาสตร์(สบ๑) สาขาชีววิทยา, นักวิทยาศาสตร์(สบ๑) สาขาจิตวิทยาคลินิก

เนื้อหาประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (พร้อมเฉลย)
- ตรรกศาสตร์
- Adtitude Test
- อุปมาอุปไมย
- การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง)
- การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
แนวข้อสอบวิชาภาษไทย (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (พร้อมเฉลย)
สรุป+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (พร้อมเฉลย)
สรุป+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ (พร้อมเฉลย)

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
กลุ่มตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่นิติกร 
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิ.อาญา ภาค ๕ พยานหลักฐาน) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (พร้อมเฉลย)

กลุ่มตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่บัญชี, การเงิน, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การเงิน
และพัสดุ, การเงินและงบประมาณ, และปฏิบัติการ(การเงิน) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการบัญชีทั่วไป (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (พร้อมเฉลย)

กลุ่มตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่ประมวลผล
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
- หลักการเขียนโปรแกรม 
- โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่บริการการศึกษา 
แนวข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิธีการจัดการเรียนรู้ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพัฒนาการศึกษา/พัฒนศึกษาศาสตร์ (พร้อมเฉลย)

กลุ่มตำแหน่ง รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (ปป.)
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน(ป.วิอาญา ภาค๕ พยานหลักฐาน)(พร้อมเฉลย)

กลุ่มตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) 
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) สาขาเคมี
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง และพรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(พร้อมเฉลย)

นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖(พร้อมเฉลย)

นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) สาขาชีววิทยา 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสาขาชีววิทยา (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖(พร้อมเฉลย)

นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) สาขาจิตวิทยาคลินิก 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสาขาจิตวิทยาคลินิก (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖(พร้อมเฉลย)

รวมทุกอย่างที่ใช้สอบในครั้งนี้  ในราคาเพียง 389 บาท
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม
โทร 094-9054111
Line ID : Bmw4111
E-mail : onchuma2524@gmail.com
www.4-6-10trucks.com
ชำระสินค้า
ธ.ทหารไทย  517-2-06277-9  ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี อรชุมา  กองเงิน  
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธ.กสิกรไทย 913-2-09461-3  ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี อรชุมา  กองเงิน 
สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม

หมดปัญหา กับการปวดหัวว่าจะอ่านอะไรดี
เพราะเราได้สรุปแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
อ่านง่าย เข้าใจเร็ว สรุปสาระสำคัญพร้อมเฉลย ประหยัดเวลาในการอ่าน จำได้สบายเหมาะที่สุดสำหรับการเตรียมตัวสอบ

 

 

ขออภัยครับ ปิดรับแลก Banner ชั่วคราวครับ
 

โฆษณาประกาศซื้อขาย

ร้านค้าออนไลน์

สินค้า

สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า

มือถือ

คอมพิวเตอร์

เครื่องประดับ

กล้อง

หนังสือ

ของเล่น เกมส์
สินค้ามือสอง
 
หน้าหลัก | ติดต่อ ขอลงโฆษณา | เงื่อนไขและข้อตกลง
www.Buydee.com ร้านค้าออนไลน์ ศูนย์รวมสินค้าต่างๆ สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น ของสะสม
Copyright 2009 www.Buydee.com